Zo boekt u uw golfles

Boek uw golfles in de volgende 4 stappen!

U kunt op uw computer de website bezoeken of de App downloaden en met uw tablet lessen boeken.

STAP 1 –  Registreer uzelf via iGolfinstructor thomasijland.golfinstructor.com of marjandeboer.igolfinstructor.com

STAP 2 – Kies vervolgens uw gebruikersnaam en wachtwoord,

STAP 3 – Selecteer uw golfprofessional,

STAP 4 – Kies een tijdstip en het lestype en bevestig uw keuze.

Thomas IJland:  thomasijland.igolfinstructor.com

Marjan de Boer: marjandeboer.igolfinstructor.com

 

Heeft u moeite met inboeken laat het ons dan weten, wij helpen u graag!

inlogscherm

Bij verhindering

Afspraken dienen, indien de noodzaak daartoe bestaat, uiterlijk 48 uur voor de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet-annuleren (telefonisch) binnen 48 uur voor de afspraak, behoudt de golfprofessional waarbij geboekt is, zich het recht de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Algemene voorwaarden

 1. Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle
  betalingsovereenkomsten en worden bij het sluiten
  van de behandelingsovereenkomsten aan de leerling
  of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld
  of ter inzage aangeboden.
 2. De door de PGA golfprofessional gedeclareerde bedragen voor
  honoraria, kosten en andere vergoedingen, voortvloeiend
  uit de consultatie en/of behandeling ten behoeve van de
  leerling, zijn terstonds opeisbaar.
 3. Clinics geannuleerd binnen twee weken zal 50% worden gedeclareerd;
  binnen een week zal 75% en binnen 48 uur zal het volledige bedrag
  worden gedeclareerd.
 4. Indien de leerling het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen
  na de datum van de declaratie heeft voldaan, is de leerling in
  gebreke, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is
  vereist en is de leerling ingaande de dag waarop hij/zij in gebreke
  is, over het gedeclareerde bedrag aan de golfprofessional de
  wettelijke rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening.
  De PGA golfprofessional is gerechtigd voor het verzenden van
  herinneringen of aanmaningen telkenmale een bedag van
  € 5,00 in rekening te brengen.
 5. De PGA golfprofessional is in het hiervoor vermelde geval gerechtigd
  onverwijld tot  incasso van de vordering over te gaan, danwel
  derden daarmee te belasten, zonder dat hiertoe een nadere
  ingebrekestelling is vereist.
 6. De leerling doet afstand van schuldvergelijking.
 7. Vragen over de in rekening gebrachte tarieven dient de leerling
  binnen 8 dagen na ontvangst van de declaratie schriftelijk tot
  de golfprofessional te richten, zonder dat dit de betalingsverplichting opschort.
 8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verbonden aan
  de inning van de vorderingen, komen ten laste van de leerling.
  De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15%
  van het te vorderen bedrag met een minimum van € 20, alles
  inclusief omzetbelasting.
Scroll to top