Play to play great!

Privé Golfles

Nieuws

Thomas IJland stopt na ruim 6,5 jaar per 31-05 met zijn werkzaamheden voor de golfacademy en golfclub. Het bestuur van de golfclub denkt na over hoe zij in de toekomst de golfacademy willen gaan vormgeven. Voor vragen daarover kunt terecht bij de golfclub. 

Privé Golfles

Vergroot je golfkennis en leer beter golfen!

Speel je de laatste tijd je handicap niet meer of merk je dat je tijdens het spelen op de golfbaan dat het niet helemaal gaat zoals je zou willen? Slice je de bal te vaak of top je de bal te vaak? Kortom, je controle over de golfbal is niet zoals je zou willen.

Tarieven

Losse lessen en Leskaarten

Lessen worden gegeven in blokken van 45 minuten. Met 2 of meer personen wordt aanbevolen 2 blokken van 45 minuten te boeken.

Leskaart Privéles

 • Leskaart van 5 x 45  min  220
 • Leskaart van 5 x 45 min  435

Leskaart 2 personen 

 • Leskaart van 5 x 90 min. € 490
 • Leskaart van 10 x 90 min. € 935

Per blok van 45 minuten

 • 1 persoon…….€ 46,50
 • 2 personen…..€ 51,50

Per blok van 90 minuten 

 • 1 persoon…….€ 93
 • 2 personen….€ 103
 • 3 personen….€ 114
 • 4 personen…..€ 126
PGA Professional Thomas IJland

De Professionals

Wij helpen je graag!

Tijdens de lessen maken de pro’s waar nodig gebruik videoanalyse en Trackman 4 Launch Monitor die de beweging van de bal en de golfclub meet. Hiermee wordt er daadwerkelijk meetbaar wat er in de swing goed gaat en waar de ruimte voor verbetering ligt.

Michael Unsworth
Michael Unsworth
PGA A Professional
PGA Professional Thomas IJLand
Thomas IJland
PGA A Professional
Peter Mastenbroek
PGA C Instructeur

Tijdens privé golflessen kunnen we met meer aandacht werken aan datgene wat nodig is om beter te presteren op de golfbaan. Het doel is dus om effectiever, makkelijker, constanter en met meer plezier te golfen.

Online ProAgenda

Golflessen boeken

 • Leden van De Edese Golfclub Papendal kunnen reserveren via elke computer, tablet of smartphone via E-Golf4u, het online platform van de golfclub.
 • Gasten (niet leden) kunnen telefonisch contact opnemen of het contactformulier invullen. Zo kunnen we bespreken wat je wensen zijn en of er ruimte is in onze agenda’s.
 • Golflessen en leskaarten kunnen contant of middels een betaalverzoek worden afgerekend.

Algemene voorwaarden

 1. Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle
  betalingsovereenkomsten en worden bij het sluiten
  van de behandelingsovereenkomsten aan de leerling
  of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld
  of ter inzage aangeboden.
 2. De door de PGA golfprofessional gedeclareerde bedragen voor
  honoraria, kosten en andere vergoedingen, voortvloeiend
  uit de consultatie en/of behandeling ten behoeve van de
  leerling, zijn terstonds opeisbaar.
 3. Clinics geannuleerd binnen twee weken zal 50% worden gedeclareerd;
  binnen een week zal 75% en binnen 48 uur zal het volledige bedrag
  worden gedeclareerd.
 4. Indien de leerling het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen
  na de datum van de declaratie heeft voldaan, is de leerling in
  gebreke, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is
  vereist en is de leerling ingaande de dag waarop hij/zij in gebreke
  is, over het gedeclareerde bedrag aan de golfprofessional de
  wettelijke rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening.
  De PGA golfprofessional is gerechtigd voor het verzenden van
  herinneringen of aanmaningen telkenmale een bedag van
  € 10,- in rekening te brengen.
 5. De PGA golfprofessional is in het hiervoor vermelde geval gerechtigd
  onverwijld tot  incasso van de vordering over te gaan, danwel
  derden daarmee te belasten, zonder dat hiertoe een nadere
  ingebrekestelling is vereist.
 6. De leerling doet afstand van schuldvergelijking.
 7. Vragen over de in rekening gebrachte tarieven dient de leerling
  binnen 8 dagen na ontvangst van de declaratie schriftelijk tot
  de golfprofessional te richten, zonder dat dit de betalingsverplichting opschort.
 8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verbonden aan
  de inning van de vorderingen, komen ten laste van de leerling.
  De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15%
  van het te vorderen bedrag met een minimum van € 20, alles
  inclusief omzetbelasting.
Scroll to top