Play to play great!

Losse Golflessen

Laat een extra paar ogen kijken wat er echt aan de hand is!

 • Speel je de laatste tijd je handicap niet meer?
 • Merk je dat je tijdens het spelen op de golfbaan dat het niet helemaal gaat zoals je zou willen.
 • Slice je de bal te vaak van de tee of top je de bal steeds met je approach slagen vanaf de fairway?
 • Kortom, je controle over de golfbal is niet zoals je zou willen.

Even checken

 • Je krijgt nogal eens tips van je golfmaatjes. “Je kijkt op, blijf naar de bal kijken”.
 • Je weet niet precies waarom de bal steeds maar weer weg slicet naar rechts.
 • Als je de bal de bunker in slaat dan denk je “Oh nee hè, weer in de bunker!”
 • Je handicap is al een tijdje hetzelfde, je staat een beetje stil in progressie.

Als één van de bovenste dingen je bekend voorkomt dan heeft je spel wel hulp nodig…

Leskaarten 1 persoon

Leskaart van 5 x 45 min. – 1 persoon

 • Oude prijs €232,50
 • Nieuwe prijs € 220,00

Leskaart van 10 x 45 min. – 1 persoon

 • Oude prijs €465,00
 • Nieuwe prijs € 435,00

Leskaarten 2 personen

Leskaart van 5 x 90 min. – 2 personen

 • Oude prijs €515,00
 • Nieuwe prijs € 490,00

Leskaart van 10 x 90 min. – 2 personen

 • Oude prijs €1.030,00
 • Nieuwe prijs € 935,00

Losse Lessen (Quick Fix)

Per blok van 45 minuten

 • 1 persoon…….€ 46,50
 • 2 personen…..€ 51,50
 • 3 personen…..€ 57,00

 

 

PGA Professionals Thomas IJland & Michael Unsworth

PGA Professional Thomas IJLand

Thomas IJland

PGA A Professional
Michael Unsworth

Michael Unsworth

PGA A Professional

Algemene voorwaarden

 1. Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle
  betalingsovereenkomsten en worden bij het sluiten
  van de behandelingsovereenkomsten aan de leerling
  of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld
  of ter inzage aangeboden.
 2. De door de PGA golfprofessional gedeclareerde bedragen voor
  honoraria, kosten en andere vergoedingen, voortvloeiend
  uit de consultatie en/of behandeling ten behoeve van de
  leerling, zijn terstonds opeisbaar.
 3. Clinics geannuleerd binnen twee weken zal 50% worden gedeclareerd;
  binnen een week zal 75% en binnen 48 uur zal het volledige bedrag
  worden gedeclareerd.
 4. Indien de leerling het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen
  na de datum van de declaratie heeft voldaan, is de leerling in
  gebreke, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is
  vereist en is de leerling ingaande de dag waarop hij/zij in gebreke
  is, over het gedeclareerde bedrag aan de golfprofessional de
  wettelijke rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening.
  De PGA golfprofessional is gerechtigd voor het verzenden van
  herinneringen of aanmaningen telkenmale een bedag van
  € 10,- in rekening te brengen.
 5. De PGA golfprofessional is in het hiervoor vermelde geval gerechtigd
  onverwijld tot  incasso van de vordering over te gaan, danwel
  derden daarmee te belasten, zonder dat hiertoe een nadere
  ingebrekestelling is vereist.
 6. De leerling doet afstand van schuldvergelijking.
 7. Vragen over de in rekening gebrachte tarieven dient de leerling
  binnen 8 dagen na ontvangst van de declaratie schriftelijk tot
  de golfprofessional te richten, zonder dat dit de betalingsverplichting opschort.
 8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verbonden aan
  de inning van de vorderingen, komen ten laste van de leerling.
  De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15%
  van het te vorderen bedrag met een minimum van € 20, alles
  inclusief omzetbelasting.
Scroll to top